Algemene Voorwaarden

Service- en verkoopvoorwaarden.

Welkom op de website van Noocube!

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE SERVICE- EN VERKOOPVOORWAARDEN (DEZE "VOORWAARDEN") ZORGVULDIG LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT, GEBRUIK MAAKT VAN, EEN ABONNEMENT NEEMT OP OF EEN BESTELLING PLAATST VIA www.noocube.nl OF ANDERE VAN ONZE SITES DIE NAAR DEZE VOORWAARDEN VERWIJZEN.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, WAARONDER BEPALINGEN INZAKE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE DIE AFZIEN VAN UW RECHT OP EEN RECHTSZAAK, HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE (ZIE SECTIES 8, 9, 10, 16, 17 EN 18). ARBITRAGE IS VERPLICHT EN IS HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ALLE GESCHILLEN, TENZIJ HIERONDER GESPECIFICEERD IN SECTIE 18. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST.

Het gebruik van www.noocube.nl ("Website"), die eigendom is van en onderhouden wordt door Wolfson Brands (U.K.), Ltd. ("Wolfson," "wij," "onze," "ons"), wordt beheerst door deze Voorwaarden. ("Wolfson", "wij", "onze", "ons"), wordt beheerst door deze Voorwaarden. Wij bieden de Website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn via de Website, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hierin vermelde voorwaarden aanvaardt. Door de Website te bezoeken, te gebruiken, u erop te abonneren of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden in hun geheel, bent u niet gemachtigd om de Website op welke wijze of in welke vorm dan ook te gebruiken.

DIT IS EEN BINDENDE OVEREENKOMST. DEZE VOORWAARDEN VORMEN SAMEN MET ONS PRIVACYBELEID EN RESTITUTIEBELEID EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST (DE "OVEREENKOMST") TUSSEN U EN ONS. DEZE OVEREENKOMST REGELT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DOOR ONS GELEVERDE DIENSTEN, ELKE BESTELLING DIE U PLAATST VIA DE WEBSITE, PER TELEFOON OF EEN ANDERE GEACCEPTEERDE AANKOOPMETHODE EN, INDIEN VAN TOEPASSING, UW GEBRUIK OF POGING TOT GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE. GELIEVE EEN KOPIE VAN DEZE OVEREENKOMST AF TE DRUKKEN EN TE BEWAREN VOOR UW ADMINISTRATIE.

Navigeren Door Deze Voorwaarden

 1. ONLINE WINKEL VOORWAARDEN
 2. GEDRAG EN BEPERKINGEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE EN ALGEMENE VOORWAARDEN
 3. ONS PRIVACYBELEID EN HET GEBRUIK VAN COOKIES
 4. DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE
 5. NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
 6. WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN
 7. PRODUCTEN OF DIENSTEN
 8. UW INDIVIDUELE RESULTATEN ZULLEN VARIËREN
 9. GEEN MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING
 10. AFWIJZING VAN VOEDSELALLERGIEËN EN ANDERE GEZONDHEIDSRISICO'S
 11. JUISTHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE
 12. PLAATSING EN AANVAARDING VAN BESTELLINGEN; WIJZE VAN BETALING
 13. VERZENDKOSTEN
 14. ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID
 15. OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK, GETUIGENISSEN EN ANDERE INZENDINGEN
 16. AFWIJZING VAN GARANTIES
 17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 18. GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE
 19. AANVULLENDE MIDDELEN VAN WOLFSON
 20. VRIJWARING
 21. PROCEDURES VOOR KENNISGEVING EN VERWIJDERING; AUTEURSRECHTENAGENT
 22. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND
 23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
 24. HANDELINGEN BUITEN DE CONTROLE VAN WOLFSON - OVERMACHT
 25. OVERDRACHT
 26. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
 27. UW AANVULLENDE VERKLARINGEN EN GARANTIES
 28. AANSPRAKELIJKHEID
 29. TERMIJN EN BEËINDIGING
 30. GEHELE OVEREENKOMST
 31. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
 32. CONTACTINFORMATIE
 33. BEDRIJFSADRES

1.ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u gebruik te laten maken van deze Website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Website of de via de Website geleverde dienst enige wet in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten via de Website en de toegang daartoe.

2.GEDRAG EN BEPERKINGEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle aspecten van onze Website worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsmerk en andere wetten inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van alle inhoud, informatie, ontwerpelementen, tekstmateriaal, logo's, taglines, metatags, hashtags, fotografische afbeeldingen, getuigenissen, persoonlijke verhalen, pictogrammen, video- en audioclips en downloads. Geen enkel materiaal op de Website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, geüpload, weergegeven, gepost of doorgegeven op welke manier dan ook. Wolfson heeft exclusieve wereldwijde rechten op de handelsmerken en het logo van Noocube, en het gebruik van deze merken is strikt verboden. Niets hierin geeft u het recht om enig logo, tagline, handelsmerk, handelsnaam, auteursrechtelijk beschermd materiaal, patent, trade dress, handelsgeheim of vertrouwelijke informatie die eigendom is van of in licentie is gegeven aan Wolfson te gebruiken, te kopiëren, te registreren als domeinnaam, te reproduceren of anderszins weer te geven.

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden strikt blijft naleven, verleent Wolfson u een herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft op enig materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze Website is geheel op eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze Website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3.ONS PRIVACYBELEID EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wij respecteren uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw niet-openbare, persoonlijke informatie. Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de Website valt onder ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid kan hier worden bekeken. Wolfson behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Ons Privacybeleid is opgenomen in deze Overeenkomst door middel van verwijzing.

Deze Website gebruikt cookies om de browservoorkeuren te controleren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen wij informatie van u verzamelen wanneer u:

 • de Website en andere sites die toegankelijk zijn vanaf de Website bezoekt.
 • zich registreert bij de Website en producten of diensten koopt op de Website.
 • deelneemt aan promoties, wedstrijden, klantenonderzoeken en vragenlijsten.
 • contact met ons opneemt, bijvoorbeeld schriftelijk of door de klantenservice te bellen.

Voor meer informatie, bekijk ons Privacybeleid.

4.DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE


U garandeert dat de informatie die u ons verstrekt, hetzij in verband met een aankoop of anderszins, waarheidsgetrouw en accuraat is. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw Wolfson gebruikersaccount.

5.NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Hoewel wij ernaar streven actuele en nauwkeurige informatie op de Website te presenteren, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie altijd actueel en/of nauwkeurig is. Af en toe kan er informatie op onze Website of in de dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Het materiaal en de informatie die op deze Website beschikbaar worden gesteld, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze Website is op eigen risico.

Deze Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze Website bij te werken, tenzij dit wettelijk verplicht is. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze Website in de gaten te houden. Geen enkele aangegeven update- of vernieuwingsdatum die in de dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

6.WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN


De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor toekomstige aankopen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de dienst (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of een derde partij voor een wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

7.PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de Website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor of een ander apparaat nauwkeurig is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze Website is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.

8.UW INDIVIDUELE RESULTATEN ZULLEN VARIËREN

Elke persoon heeft een ander lichaam en een andere geschiedenis, en daarom zullen de individuele resultaten bij het gebruik van onze producten variëren. UW INDIVIDUELE RESULTATEN ZIJN AFHANKELIJK VAN VERSCHILLENDE FACTOREN DIE UNIEK ZIJN VOOR U, ZOALS UW GEZONDHEID, GENETICA, DIEET EN MATE VAN LICHAAMSBEWEGING.

9.GEEN MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING


Wolfson is toegewijd om u te helpen "het leven beter te leven" en uw levensstijl te verbeteren. U begrijpt echter dat onze producten GEEN geneesmiddelen zijn, en dat onze producten en de verklaringen op de Website of anderszins aan u verstrekt in e-mails en andere mededelingen nooit zijn geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), en dat onze producten en de aan u verstrekte informatie NIET bedoeld zijn voor het diagnosticeren, behandelen, genezen, verzachten of voorkomen van enige ziekte, hetzij acuut of chronisch. Ze zijn bedoeld om u te helpen "het leven beter te leven".

Wolfson tracht u te voorzien van accurate informatie over onze producten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de informatie die Wolfson over onze producten verstrekt, afkomstig is van onafhankelijke derden zoals wetenschappelijke rapporten, wetenschappelijke artikelen, nieuwsagentschappen en wetenschappelijke/onderzoeksinstellingen. Wolfson garandeert of beweert niet dat dergelijke informatie foutloos is, en Wolfson vertegenwoordigt of onderschrijft geen derde partijen of de methodes die zij gebruiken om tot hun conclusies te komen. Alle productspecificaties, prestatiegegevens en andere informatie op de website dienen enkel ter informatie en illustratie, en vormen geen garantie of verklaring dat de producten aan deze specificaties of prestatiegegevens zullen voldoen. Wolfson garandeert of beweert niet dat uw resultaten zullen overeenkomen met die van anderen die onze producten gebruiken.

Zoals bij elk voedingssupplement moet u uw arts raadplegen voordat u de producten van Wolfson gebruikt. Stop het gebruik van elk product als u bijwerkingen ervaart.

10.AFWIJZING VAN VOEDSELALLERGIEËN EN ANDERE GEZONDHEIDSRISICO'S

Als u een voedselallergie hebt, of een individuele of familiale geschiedenis van ziekten, is het nog belangrijker om uw arts te raadplegen voordat u de producten van Wolfson gebruikt.

11.JUISTHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

12.PLAATSING EN AANVAARDING VAN BESTELLINGEN; WIJZE VAN BETALING

U stemt ermee in dat alle producten of diensten die u van ons en/of onze Website koopt, zullen worden gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in dat u geen enkel product dat u van de Website bestelt, zult doorverkopen, herdistribueren of exporteren.

Wij kunnen aanvullende informatie over uw bestelling vragen als er vereiste informatie ontbreekt of onjuist is, en kunnen een bestelling te allen tijde annuleren of beperken nadat deze is geplaatst. Uw elektronische orderbevestiging, of enige vorm van bevestiging, betekent niet dat wij uw bestelling accepteren. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen via support@noocube.com om wijziging of annulering van uw lopende bestelling aan te vragen. Zie Sectie XIV hieronder voor meer informatie. Wij behouden ons het recht voor om verzending aan iedereen om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren. In het geval dat wij uw bestelling weigeren, wordt uw betaling teruggestort op de kaart die u bij het afrekenen hebt opgegeven.

Uw bestelling is afhankelijk van uw herbevestiging van uw instemming met deze overeenkomst. Zodra wij uw geautoriseerde bestelling hebben ontvangen en een geverifieerde vorm van betaling is ontvangen, plaatsen wij uw bestelling onmiddellijk in de rij voor verzending of levering. Alle artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij zullen u informeren als een artikel niet beschikbaar is, over de verwachte beschikbaarheidsdatum en kunnen u een alternatief product aanbieden. Als de beschikbaarheid van een product is vertraagd en u het product niet wenst te vervangen, zullen wij op uw verzoek uw bestelling annuleren en, indien eerder in rekening gebracht, zal uw betaalkaart volledig worden terugbetaald voor die specifieke bestelling.

Wij accepteren geen bestellingen van dealers, groothandelaren of klanten die wederverkopers zijn of die van plan zijn de op de Website aangeboden artikelen door te verkopen. Als wij ontdekken dat u bestellingen plaatst met de bedoeling om artikelen die op de Website worden aangeboden door te verkopen, zullen wij uw bestelling onmiddellijk annuleren, uw account opschorten of beëindigen en, naar onze keuze, alle beschikbare rechtsmiddelen tegen u aanwenden onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover uw gedrag frauduleus kan zijn, zoals een poging tot aankoop of aankoop van producten met behulp van valse of gestolen kaarten, zullen wij u aangeven bij de federale, staats- en/of lokale handhavingsinstanties en alle bijkomende juridische stappen ondernemen die Wolfson passend acht.

Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval naar eigen goeddunken uitoefenen.

Alle geadverteerde prijzen zijn in, en alle betalingen zijn in, Amerikaanse dollars. U kunt uw Noocube bestelling plaatsen met een Visa, MasterCard of American Express credit of debit card betaling. Wij bieden ook Koop Nu Betaal Later als betaalmethode.

Uw betaalmethode zal worden gedebiteerd met de omschrijving "Noocube".

13.VERZENDKOSTEN


Tenzij anders vermeld op de Website op het moment van aankoop, behouden wij ons het recht voor om toepasselijke verzend- en administratiekosten aan uw bestelling toe te voegen. Tenzij anders vermeld, zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om uw bestelling binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw correct ingevulde en geverifieerde bestelling uit te voeren. Accurate adres- en telefoonnummerinformatie is vereist. Hoewel wij termijnen of data voor levering of verzending kunnen opgeven, zijn dergelijke data te goeder trouw schattingen en onderhevig aan verandering. U begrijpt verder dat de beschikbaarheid van producten beperkt kan zijn en dat bepaalde producten mogelijk niet onmiddellijk leverbaar zijn. Als uw bestelling vertraging oploopt, nemen wij contact met u op via het e-mailadres dat u bij het plaatsen van uw bestelling hebt opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven in verband met vertraging in de verzending of levering veroorzaakt door een derde vervoerder of andere leveringsdienst die geen eigendom is van of gecontroleerd wordt door ons. Het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen gaat op u over bij onze levering aan een derde vervoerder. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren als het opgegeven afleveradres in een geografische regio ligt die wij niet bedienen.

14.ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

U hebt het recht uw bestelling om welke reden dan ook te annuleren voordat het product naar u wordt verzonden, maar niet later dan achtenveertig (48) uur nadat uw bestelling is geplaatst.

De eenvoudigste manier om een bestelling te annuleren is door een schriftelijke kennisgeving van annulering per e-mail te sturen naar support@noocube.com.

Voor terugbetalingen nadat u uw product heeft ontvangen, hebben wij zoveel vertrouwen in onze producten, dat wij ze ondersteunen met een 60 dagen geld terug garantie. Bezoek ons Terugbetalingsbeleid voor meer informatie vóór de aankoop.

15.OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK, GETUIGENISSEN EN ANDERE INZENDINGEN

Wolfson hoort graag van onze klanten en verwelkomt hun opmerkingen over onze producten en diensten. Getuigenissen vertegenwoordigen de unieke ervaring van de persoon die de getuigenis geeft, en weerspiegelen niet noodzakelijk de ervaring die u zou kunnen hebben met het gebruik van onze producten en diensten. Uw resultaten zullen verschillen. Indien u een getuigenis, productbeoordeling of andere verklaring indient bij Wolfson, of een getuigenis, productbeoordeling of andere verklaring publiceert in andere media, met inbegrip van sociale media, verleent u ons het onherroepelijke, wereldwijde en royalty-vrije recht en licentie om deze en alle andere informatie die door u in verband hiermee wordt verstrekt te gebruiken in alle vormen van media zonder enige vergoeding aan u. U doet afstand van elke aanspraak op morele rechten.

Deze Website kan verschillende functies bevatten, zoals bulletinboards, weblogs, chatrooms en e-maildiensten, die feedback aan ons en real-time interactie tussen gebruikers mogelijk maken, en andere functies waarmee gebruikers met anderen kunnen communiceren. De verantwoordelijkheid voor wat wordt geplaatst op bulletinboards, weblogs, chatrooms en andere openbare plaatsen op de Website, of verzonden via e-maildiensten op de Website, ligt bij elke gebruiker - alleen u bent verantwoordelijk voor het materiaal dat u plaatst of verzendt. Wij hebben geen controle over de berichten, informatie of bestanden die u of anderen via de Website verstrekken. De volgende zaken mag u niet doen bij uw gebruik van de Website:

 • Een andere gebruiker beperken of verhinderen de Website te gebruiken en ervan te genieten.
 • De Website niet gebruiken om zich voor te doen als een persoon of entiteit, of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen.
 • De servers of netwerken die worden gebruikt om de Website of de functies ervan te leveren, niet te verstoren of te verstoren, of niet te voldoen aan de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van de netwerken die wij gebruiken om de Website te leveren.
 • De Website te gebruiken om anderen aan te zetten of aan te moedigen tot illegale activiteiten of het veroorzaken van letsel of materiële schade aan personen.
 • Geen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website, of een account, computersysteem of netwerk dat met deze Website verbonden is, door middel van hacking, password mining of andere illegale middelen.
 • Geen materiaal of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via deze Website.
 • De Website te gebruiken om onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook te plaatsen of door te geven, met inbegrip van maar niet beperkt tot overdrachten die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een lokale, nationale of internationale wet zou schenden.
 • De Website gebruiken om informatie, software of ander materiaal te plaatsen of door te sturen dat de rechten van anderen schendt of overtreedt, inclusief materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy of publiciteitsrechten of dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten, of daarvan afgeleide werken, zonder eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen van de eigenaar of rechthebbende.
 • De Website niet gebruiken om informatie, software of ander materiaal dat een virus of andere schadelijke component bevat te plaatsen of te verzenden.
 • De website te gebruiken om informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden te plaatsen, te verzenden of op enigerlei wijze te exploiteren, of die reclame bevat.
 • De Website niet gebruiken om reclame te maken of iemand te verzoeken producten of diensten te kopen of te verkopen, of om donaties van welke aard dan ook te doen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Verzamelen voor marketingdoeleinden van e-mailadressen of andere persoonlijke informatie die door andere gebruikers van de Website is geplaatst.

Wij kunnen message boards, chats en andere private/publieke forums hosten op de Website en op andere platforms. Elke gebruiker die de voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft, kan worden verbannen uit en in de toekomst geen toegang meer krijgen tot de message boards, groepen, chats of andere forums. Wolfson of zijn aangewezen agenten mogen op elk ogenblik en om welke reden ook door de gebruiker gecreëerde inhoud verwijderen of wijzigen. Message boards, chats en andere publieke forums zijn bedoeld als discussiecentra voor gebruikers en abonnees. Informatie en inhoud geplaatst binnen deze publieke forums kan worden geleverd door Wolfson personeel, Wolfson's externe medewerkers, of door gebruikers die niet verbonden zijn met Wolfson, waarvan sommigen anonieme gebruikersnamen kunnen gebruiken. Wolfson wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring af en doet geen uitspraak over de geldigheid van enige mening, advies, informatie of verklaring gemaakt of weergegeven in deze forums door derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in dergelijke posts, of voor hyperlinks opgenomen in berichten. In geen geval zullen wij, onze filialen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie verkregen via deze forums. De meningen uitgedrukt in deze forums zijn uitsluitend de meningen van de deelnemers, en weerspiegelen niet de meningen van Wolfson of één van haar dochterondernemingen of filialen.

Wolfson heeft geen enkele verplichting om de inhoud of posts op de message boards, chat rooms of andere publieke forums op de Websites te controleren. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat wij het absolute recht hebben om dit naar eigen goeddunken te controleren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om berichten of inhoud, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook te wijzigen, bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen en dergelijke materialen en de omstandigheden rond hun overdracht aan derden bekend te maken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid en om onszelf, onze klanten, sponsors, gebruikers en bezoekers te beschermen.

16.AFWIJZING VAN GARANTIES TENZIJ ANDERS VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING:

DE WEBSITE EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS", "AS AVAILABLE" BASIS ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ DOEN GEEN EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET EN WIJZEN UITDRUKKELIJK AF DAT: (A) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VEILIG, TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS, OF WERKT IN COMBINATIE MET ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS, (B) DE WEBSITE OF DIENSTEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN, (C) OPGESLAGEN GEGEVENS NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE WEBSITE KOOPT OF VERKRIJGT, AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOET, (E) FOUTEN OF DEFECTEN IN DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD, OF (F) DE WEBSITE OF DE SERVER(S) DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

17.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS BEDOELD OM ENIGE VOORWAARDE, GARANTIE, RECHT OF AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN DIE NIET WETTELIJK MAG WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DIENOVEREENKOMSTIG ZULLEN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE IN UW RECHTSGEBIED WETTIG ZIJN OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMAAL TOEGESTANE OMVANG.

IN GEEN GEVAL ZAL WOLFSON OF HAAR WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, AANNEMERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK - INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE CLAIMS OF SCHADE GEBASEERD OP UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN OF WEBSITES VAN DERDEN TE GEBRUIKEN, UW GEBRUIK OF POGING TOT GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, OF CLAIMS MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID OF HET TERUGBETALINGSBELEID. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WOLFSON IN VERBAND MET DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE TOTALE DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR DE PRODUCTEN WAARUIT HET VERMEENDE VERLIES VOORTVLOEIT, OF DUIZEND DOLLAR ($1.000 (USD)). ALS DAT MEER IS. DE BEPERKINGEN DIE IN DEZE SECTIE WORDEN UITEENGEZET ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WORDT BEWEERD OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WOLFSON IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE, EN/OF ALS EEN VAN DE BEPERKTE RECHTSMIDDELEN IN DEZE VOORWAARDEN HUN ESSENTIËLE DOEL MISSEN.

TENZIJ ANDERS VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL WOLFSON'S PARTNERS OF EEN VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN, TELECOMMUNICATIE PROVIDERS, EN/OF AGENTEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE, COMPENSERENDE OF ENIGE ANDERE SCHADE, VERGOEDINGEN, KOSTEN OF CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, DE PRODUCTEN, HET PRIVACYBELEID, HET RESTITUTIEBELEID, UW OF EEN DERDE PARTIJ GEBRUIK OF POGING TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIG PRODUCT, ONGEACHT OF WOLFSON KENNIS HEEFT GEHAD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERGOEDINGEN, KOSTEN OF CLAIMS. DIT OMVAT, ZONDER BEPERKING, ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, GEVOLG-, COMPENSERENDE OF ANDERE SCHADE. DIT GELDT ONGEACHT DE MANIER WAAROP DE SCHADE ZOU ZIJN VEROORZAAKT, EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), GARANTIE OF ANDERSZINS.

18.GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE

LEES DEZE ARBITRAGEBEPALING ZORGVULDIG OM UW RECHTEN TE BEGRIJPEN. BEHALVE WAAR VERBODEN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE U IN DE TOEKOMST KUNT HEBBEN, MOET WORDEN OPGELOST DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE EN BINDENDE VERTROUWELIJKE ARBITRAGE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AFZIET VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. DE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, ZOALS ONTDEKKING OF HET RECHT OP BEROEP, KUNNEN BEPERKTER ZIJN OF NIET BESTAAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EEN CLAIM MAG INDIENEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS (HOOFD)EISER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DE ARBITER GEEN PROCEDURES OF VORDERINGEN MAG CONSOLIDEREN OF ANDERSZINS EEN REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE PROCEDURE MAG VOORZITTEN.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. EEN ARBITER KAN ECHTER OP INDIVIDUELE BASIS DEZELFDE SCHADEVERGOEDINGEN EN TEGEMOETKOMINGEN TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (MET INBEGRIP VAN VOORLOPIGE EN DECLARATOIRE MAATREGELEN OF WETTELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN), EN MOET DEZE SERVICE- EN VERKOOPVOORWAARDEN EN DE OVEREENKOMST VOLGEN ZOALS EEN RECHTBANK DAT ZOU DOEN.

Algemeen

Arbitrage is een manier om een "Claim" op te lossen zonder een rechtszaak aan te spannen. "Claim" betekent elk geschil tussen u, Wolfson, of een betrokken derde partij met betrekking tot uw account, uw gebruik van de Website, de producten die u hebt gekocht, uw relatie met Wolfson, communicatie van of met Wolfson, deze Voorwaarden, het Privacybeleid of het Terugbetalingsbeleid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik of poging tot gebruik van de producten, en elke handeling of nalatigheid van Wolfson of een derde partij met betrekking tot uw gebruik of poging tot gebruik van de producten. U, Wolfson of een betrokken derde partij kan een claim indienen. Wolfson stemt in met definitieve en bindende individuele vertrouwelijke arbitrage indien zij claims tegen u heeft. Evenzo stemt u in met definitieve en bindende individuele vertrouwelijke arbitrage indien u claims heeft tegen Wolfson. Door in te stemmen met arbitrage, doet u afstand van het recht om naar de rechter te stappen en stemt u er in plaats daarvan mee in om alle vorderingen te onderwerpen aan definitieve en bindende individuele vertrouwelijke arbitrage. Deze arbitragebepaling in dit artikel 18 beschrijft de voorwaarden van onze overeenkomst tot definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage en is onderworpen aan en afdwingbaar onder de Federal Arbitration Act (de "FAA"), 9 U.S.C. §§ 1-16, zoals gewijzigd. U stemt ermee in dat deze Voorwaarden niet worden beheerst door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en dat alle vorderingen, acties, geschillen of controverses met betrekking tot deze Voorwaarden, of uw gebruik van de diensten of producten, of onze relatie onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze bepaling.

Uitzonderingen

Niettegenstaande het voorgaande, en als uitzondering op de definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage, behouden zowel u als Wolfson het recht om elke vordering die binnen de jurisdictie van die rechtbank valt en die op individuele basis (niet-groep en niet-representatief) wordt behandeld, met inbegrip van achterstallige rekeningen binnen de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen, voor de rechtbank te brengen. Wolfson zal geen arbitrage eisen in verband met een individuele vordering die u naar behoren indient bij een rechtbank voor geringe vorderingen, zolang de vordering op individuele basis bij die rechtbank in behandeling is en blijft. De volgende vorderingen zijn niet onderworpen aan definitieve en bindende arbitrage en moeten uitsluitend worden beoordeeld door de staats- of federale rechtbanken in New York, New York: (i) elk geschil, controverse of claim met betrekking tot de inbreuk of geldigheid van onze eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, dienstmerken, trade dress, auteursrechten, handelsgeheimen, of octrooien, of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; of (ii) een actie van Wolfson voor tijdelijke, voorlopige of permanente injunctie, prohibitief of dwingend, of een andere voorlopige voorziening, tegen u voor schending of dreigende schending van deze Overeenkomst. U stemt er uitdrukkelijk mee in geen vorderingen in te stellen of te voegen die zijn uitgesloten van definitieve en bindende arbitrage overeenkomstig deze paragraaf "b" in een representatieve of collectieve hoedanigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen of voegen van vorderingen in een collectieve rechtszaak of een collectieve arbitrage. Kleine vorderingen kunnen worden ingediend bij elke rechtbank voor kleine vorderingen met persoonlijke en materiële bevoegdheid over de partijen. Voor alle andere zaken die door deze subparagraaf "b" worden uitgesloten van definitieve en bindende arbitrage, stemmen de partijen in met exclusieve jurisdictie en rechtsgebied in de staats- en federale rechtbanken in New York, New York, en doen zij voor altijd afstand van elke betwisting van de jurisdictie en rechtsgebied van deze rechtbanken.

Vereiste procedures voorafgaand aan het geschil

Wij erkennen en komen overeen dat wij, voordat wij een vordering tegen de ander instellen, eerst contact opnemen met de ander met een schriftelijke beschrijving van het geschil, waarin alle relevante documenten en informatie en de voorgestelde oplossing zijn opgenomen. U kunt de schriftelijke beschrijving van een geschil dat u met ons hebt, sturen door een e-mail te sturen naar support@noocube.com of door te schrijven naar Wolfson Brands (U.K.), Ltd., ATTN: WOLFSON LEGAL, 12 Payne Street, Glasgow, G4 0LF, Verenigd Koninkrijk per aangetekende of gecertificeerde post. Wolfson zal u per brief contacteren op het facturatieadres dat u ons hebt bezorgd of op het e-mailadres dat u ons hebt bezorgd. U gaat ermee akkoord te goeder trouw met Wolfson of haar aangewezen vertegenwoordiger te onderhandelen over uw probleem of geschil. Indien het geschil om een of andere reden niet binnen 60 dagen na ontvangst van de schriftelijke beschrijving van het geschil is opgelost, gaan wij akkoord met de onderstaande bepalingen inzake geschillenbeslechting. Niettegenstaande het voorgaande of enige andere bepaling van deze arbitrageovereenkomst, hebben wij het recht om een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te vragen in een staats- of federale rechtbank in New York, New York om deze Voorwaarden af te dwingen of een inbreuk op de rechten van een derde partij of onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, zoals vermeld in subparagraaf "b" hierboven. U stemt hierbij uitdrukkelijk in met, en doet voor altijd afstand van elke betwisting van, de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van genoemde rechtbanken in dergelijke acties.

Aanvang van de arbitrage

U en Wolfson komen overeen een arbitrageprocedure te starten binnen 1 jaar na het ontstaan van de claim (de periode van 1 jaar omvat de vereiste procedures voorafgaand aan het geschil zoals hierboven uiteengezet) en dat elke arbitrageprocedure die na 1 jaar wordt gestart voor altijd is uitgesloten.

Plaats van arbitrage

Indien het betwiste bedrag 500 dollar of minder bedraagt, kan de arbitrage telefonisch of schriftelijk worden uitgevoerd. Anders zal de arbitrage worden uitgevoerd in New York, New York, tenzij Wolfson anderszins instemt met arbitrage in een ander forum dat door u is aangevraagd.

Organisatie, regels en de arbiter

Wij gaan er elk mee akkoord dat alle andere claims dan die welke zijn vrijgesteld onder subparagraaf "b" hierboven zullen worden onderworpen aan definitieve en bindende individuele vertrouwelijke arbitrage voor een enkele arbiter van de American Arbitration Association ("AAA"). Elke partij kan de arbitrageprocedure starten door een schriftelijk verzoek tot arbitrage in te dienen bij de AAA, met een kopie aan de andere partij, binnen de termijn vermeld in paragraaf "d" hierboven. De arbiter wordt gekozen met instemming van de partijen of, indien de partijen het niet eens kunnen worden, gekozen in overeenstemming met de regels van de AAA. De arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Commercial Arbitration Procedures van de AAA, Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes, die van kracht zijn op het moment van indiening van het verzoek om arbitrage. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De arbiter heeft de exclusieve en enige bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, constructie, geldigheid, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze Voorwaarden, het Privacybeleid, het Restitutiebeleid en deze arbitragebepaling op te lossen. De arbiter heeft de exclusieve en uitsluitende bevoegdheid om te bepalen of een geschil bemiddelbaar is. De arbiter heeft de exclusieve en uitsluitende bevoegdheid om te bepalen of deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen tegen een niet-ondertekenaar van deze overeenkomst en of een niet-ondertekenaar van deze overeenkomst deze bepaling tegen u of Wolfson kan afdwingen.

Kosten

De betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten wordt geregeld door de regels van de AAA. Wij zullen de door de bemiddelaar in rekening gebrachte kosten betalen voor claims van in totaal minder dan $750, tenzij de bemiddelaar bepaalt dat de claims lichtzinnig zijn. Evenzo zullen wij geen advocatenhonoraria en kosten eisen in de arbitrage, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. In alle andere opzichten betalen de partijen elk hun eigen bijkomende honoraria, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die voor eventuele advocaten, deskundigen, documenten en getuigen.

Toepasselijk recht en toekenning

De arbiter zal het materiële recht van de staat New York volgen, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicten van recht. Elke uitspraak omvat een vertrouwelijk schriftelijk advies en is definitief, behoudens beroep onder de FAA. Een uitspraak over de door de arbiter gedane uitspraak kan in elke bevoegde rechtbank worden gedaan.

Afdwingbaarheid

Deze bepaling overleeft de beëindiging van uw account of relatie met Wolfson, faillissement, toewijzing of overdracht. Indien de afstandsverklaring van groepsacties als niet-afdwingbaar wordt beschouwd (d.w.z. niet-afdwingbaarheid zou de arbitrage laten doorgaan als een groeps- of representatieve actie), dan wordt deze gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig en zal niet van toepassing zijn. Indien een deel van deze arbitragebepaling (anders dan de afstand van collectieve actie) onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige delen van deze arbitragebepaling volledig van kracht.

Divers

Het niet of vertraagd afdwingen van deze arbitragebepaling in verband met een bepaalde claim vormt geen verklaring van afstand van enig recht om arbitrage te eisen op een later tijdstip of in verband met andere claims, behalve dat alle claims moeten worden ingediend binnen de hierboven vermelde verjaringstermijn van 1 jaar. Dit artikel 18 is de volledige arbitrageovereenkomst tussen u en Wolfson en zal niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk door Wolfson.

Wijzigingen

Wolfson behoudt zich het recht voor deze arbitragebepaling te allen tijde te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de Website, aankoop van enig product op of via de Website, of gebruik of poging tot gebruik van Wolfson's producten, is een bevestiging van uw instemming met dergelijke wijzigingen. Indien de wijzigingen aan deze arbitragebepaling materieel zijn, zal Wolfson u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden om zich terug te trekken. Uw voortgezet gebruik van de Website, aankoop of gebruik van producten op of via de Website, of gebruik of poging tot gebruik van de producten van Wolfson is een bevestiging van uw instemming met dergelijke materiële wijzigingen.

Batch Arbitrages. In de mate toegestaan door het toepasselijke recht, zullen, om de efficiëntie van de oplossing te verhogen, wanneer 100 of meer gelijkaardige eisen tot arbitrage tegen Wolfson, ingediend door of met de hulp of betrokkenheid van hetzelfde(e) advocatenkantoor(pen) of organisatie(s), binnen een periode van 30 dagen worden voorgelegd aan een leverancier van arbitrage, geselecteerd overeenkomstig de hierboven beschreven regels: (A. de partijen werken samen om de arbitrage-eisen te groeperen in willekeurige reeksen van niet meer dan 100 eisen per reeks (plus, voor zover er minder dan 100 arbitrage-eisen overblijven na de hierboven beschreven groepering, een laatste reeks bestaande uit de resterende eisen); B. de raadslieden van de eisers organiseren en presenteren de reeksen eisen aan de bemiddelaar in een vorm die door de bemiddelaar wordt voorgeschreven; (C) de aanbieder van de arbitrage voorziet in de beslechting van elk pakket als één enkele arbitrage met één reeks indienings- en administratiekosten en één toegewezen arbiter per pakket; en D) de aanbieder van de arbitrage stuurt één reeks bekendmakingen per pakket en organiseert één Arbitrage Management Conferentie per pakket. U komt overeen te goeder trouw met Wolfson en de bemiddelaar samen te werken om een dergelijke batch-benadering van beslechting en vergoedingen te implementeren. Geschillen over de toepasselijkheid van deze batch-arbitrageprocedure zullen worden beslecht in een enkele, geconsolideerde arbitrageprocedure waarbij alle betrokken partijen zijn betrokken en die wordt beslecht door één arbiter, met inachtneming van de vereisten van deze sectie. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst vinden de batch-arbitrages plaats in New York, New York, of, indien de partijen daaraan de voorkeur geven, per videoconferentie. De partijen kunnen ook overeenkomen de arbitrage alleen op basis van schriftelijke stukken uit te voeren.

Klanten uit Californië. Indien de arbiter of een bevoegde rechtbank, in strijd met deze overeenkomst tot arbitrage, bepaalt dat de relatie tussen Wolfson en klanten woonachtig in Californië wordt beheerst door Californisch recht, dan gelden, niettegenstaande het tegendeel in deze overeenkomst, de volgende regels: (a) een representatieve actie voor openbare verbodsacties krachtens de California Consumer Legal Remedies Act (Cal. Civ. Code § 1750 et seq.), Unfair Competition Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17200 et seq.) en/of False Advertising Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17500 et seq.) moeten groepsgewijs worden beslecht, (b) in het geval dat de voorgaande clausule ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, een representatieve actie voor openbare voorzieningen overeenkomstig de Consumer Legal Remedies Act van Californië (Cal. Civ. Code § 1750 e.v.), Unfair Competition Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17200 e.v.) en/of False Advertising Law (Cal. Bus. & Prof. Code § 17500 e.v.) groepsgewijs aanhangig worden gemaakt bij de staats- of federale rechtbanken in New York, en (c) alle andere vorderingen dan die tot het doen staken van inbreuken op de openbare orde moeten op individuele basis en niet in groepsverband worden beslecht, zoals anders in dit artikel 18 wordt uiteengezet.

U BEGRIJPT DAT U HET RECHT HEEFT GEHAD OM VOOR EEN RECHTBANK TE PROCESSEN, EEN RECHTER OF JURY TE LATEN BESLISSEN IN UW ZAAK, EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN CLASS OF REPRESENTATIEVE ACTIE. U BEGRIJPT ECHTER EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE CLAIMS INDIVIDUEEL EN ALLEEN VIA BINDENDE, DEFINITIEVE EN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE WORDEN BESLIST. U HEEFT HET RECHT OM DEZE ARBITRAGEBEPALING BINNEN DERTIG (30) DAGEN VANAF DE DATUM DAT U EEN PRODUCT KOOPT, GEBRUIKT OF PROBEERT TE GEBRUIKEN DAT OP OF VIA DE WEBSITE IS GEKOCHT (WAT HET EERST KOMT) TE SCHRIJVEN, BINNEN DERTIG (30) DAGEN UIT TE SCHRIJVEN DOOR ONS TE SCHRIJVEN VIA GECERTIFICEERD OF AANGESCHREVEN POST BIJ WOLFSON BRANDS (U.K.), LTD., ATTN: WOLFSON LEGAL, 12 PAYNE STREET, GLASGOW, G4 0LF, VERENIGD KONINKRIJK, MET DE VERMELDING "ARBITRAGE OPT-OUT" OP DE BUITEN DE ENVELOP OF HET PAKKET, OF VIA EEN E-MAIL VERZENDEN NAAR support@noocube.com MET DE ONDERWERPREGEL "ARBITRAGE OPT-OUT". OM UW OPT-OUT VAN KRACHT TE laten zijn, MOET U EEN ONDERTEKENDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING INDIENEN VAN HET PRODUCT DAT U HEEFT GEKOCHT, GEBRUIKT OF GEPROBEERD TE GEBRUIKEN BINNEN DE 30 DAGEN EN DE DATUM DAT U HET PRODUCT VOOR HET EERST HEBT AANGEKOCHT, GEBRUIKT OF PROBEERDE TE GEBRUIKEN. INDIEN MEER DAN DERTIG (30) DAGEN ZIJN VERSTREKEN, KOMT U NIET IN AANMERKING VOOR DEZE BEPALING EN DIENT U UW CLAIM IN TE STELLEN VIA INDIVIDUELE BINDENDE ARBITRAGE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Indien de arbiter of een bevoegde rechtbank, in strijd met deze arbitrageovereenkomst, bepaalt dat de vorderingen van personen buiten de Verenigde Staten niet vallen onder de arbitrageovereenkomst van deze Sectie 18 en/of dat de wet van New York niet van toepassing is, gelden de volgende regels, niettegenstaande het tegendeel:

Als u in Canada woont: (1) onderwerpt u zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in de provincie Ontario; en (2) stemt u ermee in dat elke vordering wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ontario en de wetten van Canada die daar van toepassing zijn, zonder effect te geven aan de conflicterende rechtsbeginselen.

Als u in de Europese Unie ("EU") of in het Verenigd Koninkrijk ("V.K.") woont, kunt u een vordering tegen ons indienen in uw eigen land of in het V.K., maar gaat u ermee akkoord dat elke vordering wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het V.K.

Als u in Australië woont: (1) onderwerpt u zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de staat Victoria; en (2) stemt u ermee in dat elke vordering wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Victoria, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht.

Als u buiten de VS, de EU, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada woont: (1) onderwerpt u zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Schotland; en (2) stemt u ermee in dat elke vordering wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Schotland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht.

19.AANVULLENDE MIDDELEN VAN WOLFSON


Teneinde onherstelbare schade voor Wolfson te voorkomen of te beperken, in geval van een inbreuk of dreigende inbreuk door u op de bepalingen van de Overeenkomst of een inbreuk of dreigende inbreuk door u op de intellectuele eigendom van Wolfson of een derde partij, zal Wolfson het recht hebben een gerechtelijk bevel of andere billijke maatregelen te vragen om deze inbreuk, dreigende inbreuk, inbreuk of dreigende inbreuk te beperken. Niets in deze Overeenkomst zal worden uitgelegd als een verbod voor Wolfson om andere rechtsmiddelen aan te wenden die tot haar beschikking staan voor een dergelijke inbreuk, dreigende inbreuk, inbreuk of dreigende inbreuk, met inbegrip van het verhalen van een geldelijke schadevergoeding op u.

20.VRIJWARING


Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord Wolfson en zijn filialen, en hun respectieve bestuurders, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, licentiegevers, onafhankelijke aannemers, onderaannemers, leveranciers, moederbedrijven, dochterondernemingen en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, verliezen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven, eisen en kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot honoraria van advocaten en kosten van rechtszaken, andere geschillenbeslechting of regelgevend onderzoek, voortvloeiend uit, voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met of gerelateerd aan (1) uw gebruik of misbruik van de Website, (2) informatie die u indient of verzendt via de Website, of (3) uw schending van deze Voorwaarden, de documenten waarnaar wordt verwezen, of de Overeenkomst, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

21.PROCEDURES VOOR KENNISGEVING EN VERWIJDERING; AUTEURSRECHTENAGENT

Indien u van mening bent dat materiaal of inhoud beschikbaar op enig deel van de Website inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent, kunt u of uw agent Wolfson een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal of de inhoud van de Website te verwijderen. Indien u van mening bent dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u heeft ingediend, kunt u Wolfson een tegenbericht sturen. Kennisgevingen en tegenberichten dienen per e-mail te worden verstuurd naar support@noocube.com met als onderwerpregel "DMCA Notice" of "DMCA Counter-Notice", zoals van toepassing, of schriftelijk per aangetekende of gecertificeerde post naar Wolfson Brands (U.K.), Ltd., ATTN: WOLFSON LEGAL, 12 Payne Street, Glasgow, G4 0LF, Verenigd Koninkrijk.

22.GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Geen enkele tekortkoming of vertraging van Wolfson in de uitoefening van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel onder de Overeenkomst kan als een verklaring van afstand dienen, noch kan enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening van dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel of de uitoefening van andere rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder de Overeenkomst uitsluiten. Een verklaring van afstand van enig recht of verplichting onder de Overeenkomst is slechts geldig indien schriftelijk en ondertekend door Wolfson.

23.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Voorwaarden en alle kwesties of geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, of Terugbetalingsbeleid, of enige kwestie betreffende Wolfson, met inbegrip van uw gebruik van de Website, en uw aankoop en gebruik of poging tot gebruik van enig product, worden uitsluitend beheerst door de wetten van de staat New York, met uitsluiting van de bepalingen inzake strijdige wetgeving. Voor zover een claim of geschil door de arbiter of (indien van toepassing) een bevoegde rechtbank uitgesloten wordt geacht door de arbitrageovereenkomst in Paragraaf 18 hierboven, komen de partijen overeen dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in Paragraaf 18, een dergelijke claim of geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan en beslecht door de staats- of federale rechtbanken in New York, New York, en u stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van en het exclusieve rechtsgebied van deze rechtbanken en doet voor altijd afstand van elke betwisting van de exclusieve jurisdictie of het rechtsgebied van deze rechtbanken. Al deze vorderingen worden uitsluitend ingesteld en gehandhaafd op individuele, niet-groeps- en niet-representatieve basis, en de partijen doen voor altijd afstand van enig recht om dergelijke vorderingen op groepsbasis of als vertegenwoordiger in te stellen.

24.HANDELINGEN BUITEN DE CONTROLE VAN WOLFSON

Wolfson is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, schade of storing veroorzaakt door of ontstaan uit een geval van overmacht. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst wordt onder "Overmacht" verstaan: elke daad van God, natuurramp of de elementen, pandemieën of epidemieën, terrorisme, opstand, revolutie of burgerlijke onlusten, piraterij, burgeroorlog of vijandige actie, werkstakingen, handelingen van openbare vijanden, federale of staatswetten, regels en voorschriften van alle overheidsinstanties met jurisdictie over het terrein, onvermogen om materiaal, apparatuur of noodzakelijke arbeid op de open markt te verkrijgen, acute en ongebruikelijke tekorten aan arbeid, materiaal of apparatuur, of andere oorzaken buiten de controle van Wolfson. Vertragingen te wijten aan één van de bovenstaande oorzaken worden niet beschouwd als een inbreuk op of het niet uitvoeren van deze overeenkomst. Wolfson kan niet tegen zijn wil worden verplicht om een arbeids- of ander soortgelijk geschil aan te passen, behalve in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

25.OVERDRACHT

Wolfson mag haar rechten onder deze Overeenkomst te allen tijde overdragen, zonder kennisgeving aan u. Uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolfson.

26.ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Alle informatie die op de Website wordt meegedeeld, wordt beschouwd als een elektronische communicatie. Wanneer u met Wolfson communiceert via of op de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met het bedrijf. U gaat ermee akkoord dat wij elektronisch met u kunnen communiceren en dat dergelijke mededelingen, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke mededelingen en dezelfde kracht en uitwerking hebben als wanneer zij schriftelijk waren en ondertekend door de partij die de mededeling verzendt. Voorts erkent u en stemt u ermee in dat u door te klikken op een knop met de tekst "BESTELLING VOLTOOIEN", "NU BETALEN", "BESTELLEN", "INDIEN BESTELLEN", "NU KOPEN", "KOPEN", "IK AANVAARD", "IK AKKOORD" of soortgelijke links of knoppen, een wettelijk bindende elektronische handtekening plaatst en een wettelijk bindend contract aangaat. U erkent dat uw elektronische inzendingen uw instemming en intentie vormen om door deze Overeenkomst te worden gebonden. Op grond van toepasselijke statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de United States Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, P.L. 106-229 (de "E-Sign Act") of andere soortgelijke wetten, stemt U HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ONDERTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE RECORDSEN EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN AANMELDINGEN, BELEIDSMAATREGELEN EN RECORDSEN VAN TRANSACTIES DIE OP DE WEBSITE WORDEN INGEVOERD OF VOLTOOID. Bovendien doet u hierbij afstand van alle rechten of vereisten uit hoofde van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening, afgifte of bewaring van niet-elektronische records of betalingen of de verlening van kredieten op andere dan elektronische wijze vereisen.

U stemt er ook mee in dat wij met u kunnen communiceren op het telefoonnummer dat u hebt opgegeven, inclusief door het gebruik van autodialing en vooraf opgenomen stemtechnologie, over uw bestelling en over aanbiedingen en deals. Uw toestemming om automatisch of vooraf opgenomen gesprekken of berichten over aanbiedingen en deals te ontvangen is geen voorwaarde voor aankoop.

27.UW AANVULLENDE VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert verder: (1) dat u minstens achttien (18) jaar oud bent, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied, indien deze hoger is; (2) dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en de voorwaarden ervan grondig begrijpt; en (3) dat alle producten die u van de Website koopt, zullen worden gebruikt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en dat u geen enkel product dat u van de Website bestelt, zult doorverkopen, herdistribueren of exporteren. U verklaart verder dat Wolfson het recht heeft te vertrouwen op alle door u aan Wolfson verstrekte informatie, en dat Wolfson contact met u mag opnemen per e-mail, telefoon of post voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) follow-up gesprekken, (ii) klanttevredenheidsonderzoeken, en (iii) vragen over bestellingen die u op of via de Website plaatste of overwoog te plaatsen.

28.AANSPRAKELIJKHEID

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Voorwaarden, waarbij deze vaststelling de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

29.TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Voorwaarden worden van kracht (of zullen opnieuw van kracht worden) op het moment dat u op een selectievakje klikt om de voorwaarden te aanvaarden, op "IK GA AKKOORD" of soortgelijke knoppen klikt, informatie via deze Website indient, reageert op een verzoek om informatie, een aankoop voltooit, een betalingsmethode selecteert, informatie over de betalingsmethode invoert, en/of begint met de installatie, de toegang tot of het gebruik van de Website, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Wolfson behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving u de toegang tot de Website of enig deel ervan te ontzeggen en uw rechten onder deze Voorwaarden te beëindigen, naar eigen en absoluut oordeel. Uw rechten onder deze Voorwaarden worden automatisch beëindigd indien u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, behoudens de overlevingsrechten van bepaalde hieronder vermelde bepalingen. Beëindiging is van kracht zonder kennisgeving. De bepalingen betreffende toestemming om postings te gebruiken, eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten, inzendingen, vrijwaring, afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, toelaatbaarheid van deze Voorwaarden, afstand van arbitrage en collectieve actie, alle door u gedane verklaringen en garanties, en het toepasselijk recht blijven na beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook van kracht.

30.GEHELE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dit recht of deze bepaling afzien.

Deze Voorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met betrekking tot de dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Voorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Voorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

31.WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Voorwaarden te allen tijde bekijken op https://Noocube.nl/pages/privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

32.CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@noocube.com of via de post naar het hieronder in Sectie 33 vermelde bedrijfsadres:

33.BEDRIJFSADRES

WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED

12 Payne Street

Glasgow

G4 0LF

Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsregistratienummer : SC638930